Sök i arkiven

Åkestam Holst m fl
Kungsgatan 5
Box 7103
103 87 Stockholm
Phone: +46 8 14 11 11
Fax: +46 8 21 68 10
Skriv ett mail / Email us
Vi jobbar här / Our people

Antal inlägg: 1764
Kommentarer: 1249

« Enkelt budskap | Hem | Byråns äldsta kund Sibylla skriver tv-historia! »


Förankring – Ett problem som kan undvikas redan i produktutvecklingen

Blogg

I artikeln Identifying the Key Success Factors in New Product Launch” listar C. Anthony Di Benedetto flera viktiga faktorer som har visats ha betydelse vid lyckade produktlanseringar. Tre av dessa faktorer är Market Research, Promotion och Advertising. En detaljerad kunskap om marknaden säkerställer att det finns ett, medvetet eller omedvetet, behov som produkten tillfredsställer. Promotion och Advertising uppmärksammar i sin tur konsumenterna om att det nu finns en produkt för det upptäckta behovet. Detta är inget nytt och känns kanske ganska självklart. Så kände i alla fall jag tills jag kom i kontakt med Dan Arielys blogg och framförallt ett av blogginläggen (http://tinyurl.com/DanArielyAnchoring) där det skrivs om en mänsklig företeelse som kallas förankring, som det även finns ett fördjupat resonemang kring i en av hans böcker. Förankring handlar kortfattat om att människor kategoriserar vad en produkt är värd utifrån hur de upplever att tidigare liknande produkter har tillfredsställt det behov som den nya produkten ämnar tillfredsställa, samt utifrån vad de tidigare produkterna har kostat.  Efter att ha läst inlägget tyckte jag man kunde urskilja ett område där företag kan dra större nytta av den kunskap som finns inom reklambranschen än vad som görs idag, nämligen inom produktutveckling.

En av kommunikationens alla roller är att vid produktlanseringar presentera produkten som något unikt för att förhindra att förankringsfenomenet står i vägen för en lyckad lansering. Att presentera en produkt i en unik kontext genom kreativ kommunikation ökar chanserna att produkten upplevs som något nytt i konsumentens ögon. Detta ger i sin tur företaget större spelrum i sitt agerande, gällande distribution och prissättning, då man inte i lika hög grad behöver ta hänsyn till hur konkurrenterna beter sig på marknaden. Detta är idag viktigare än någonsin då de flesta produktlanseringar inte är innovationer som revolutionerar marknaden utan istället är en utveckling av existerande produkter. Kreativ kommunikation har även den egenskapen att den påverkar mottagaren, som nämnts i ett tidigare inlägg http://tinyurl.com/kreativreklam, på ett sådant sätt att det troligen ökar chansen för att lyckas med en produktlansering. Jag tycker dock det finns ytterligare en roll som reklambyråer skulle kunna ha förutom att skapa själva kommunikationen, nämligen vara en samarbetspartner redan vid utvecklandet av nya produkter. Fortsättningen av det här inlägget kommer därför fokuseras på det arbete som görs innan själva skapandet av kommunikationen, nämligen Market Research.

Reklambyråer och produktutveckling, är det verkligen en bra mix?

C. Anthony Di Benedetto diskuterar i artikeln vikten av att utföra en grundlig analys av den marknad man som företag ämnar göra entré på med en ny produkt. Än en gång ingen revolutionerande tanke, men det är iakttagelsen att det börjar ske en skiftning i vad fokus ska ligga på i analysen som är det intressanta. Tidigare har företag varit fokuserade på att analysera hur deras konkurrenter agerar, medan det idag läggs mer och mer fokus på att analysera konsumentbeteenden. Många företag har idag avdelningar som går under namn som Consumer Insight Department, vars existens har som syfte att göra konsumentperspektivet mer påtagligt vid beslutsfattande. Att arbeta utifrån ett konsumentperspektiv är något som reklambranschen länge gjort och vi har idag välbeprövade metoder för att säkerställa att de konsumentinsikter som arbetas utifrån faktiskt är relevanta för de problem som ska lösas.

Vidare är det idag inte ovanligt att när kommunikationslösningar tas fram så är en del av lösningen en fysisk produkt eller en vidareutveckling av ett serviceerbjudande. Detta får som konsekvens att kommunikation mer och mer går mot att vara en del av själva produktupplevelsen. Denna utveckling ser vi väldigt positivt på då det både är mer utvecklande för oss som arbetar med att ta fram kommunikationen, men även för våra kunder då det gör det enklare för oss att skapa kommunikation som driver våra uppdragsgivares affärer, både på varumärkesnivå och i vardagen. Dock är det fortfarande ovanligt att företag kommer till en reklambyrå och ber om en kommunikationslösning där det redan från start är bestämt att en del av lösningen ska vara en utveckling av själva produkterbjudandet. Det finns självklart undantag, men oftast när det sker är det för att man under processen har uppmärksammat att det är det bästa sättet att lösa problemet på. 

Jag tror att ett användande av reklambyråers kunskap vid framtagande av nya produkter skulle vara positivt för företag av flera anledningar. Att de som ska ta fram kommunikationen kring en ny produkt är med i produktutvecklingsprocessen borde vara en självklarhet då det ökar chanserna för en lyckad produktlansering av följande anledningar. Dels för att en stor del av det reklambyråer jobbar med är att känna av vad det är konsumenterna efterfrågar och därför på ett tidigt stadium kan avgöra om en produkt som tas fram överhuvudtaget är relevant för målgruppen. Dels skulle det göra det varumärkesbyggande arbetet betydligt mer effektivt då ett samarbete skulle säkerställa att den produkt som tas fram bättre samspelar med den bild man försöker skapa av företaget genom kommunikationen. I slutändan tror jag det skulle leda till att förankringsproblemet inte bara undviks genom kommunikationen utan även genom själva produkten. Sen är det även så att när kommunikation och produkt samspelar på en högre nivå skapas det en tydligare bild av varumärket och en tydligare bild bidrar till att öka människors vilja att köpa av varumärket i fråga. Och i slutändan är det väl det vi vill uppnå. 

TrackBack

TrackBack-URL för detta inlägg:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341c093353ef0168e891d563970c

Bloggar som refererar till Förankring – Ett problem som kan undvikas redan i produktutvecklingen :

Kommentarer

Kommentarerna till detta inlägg är stängda.


del.icio.us | Digg! | google